Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy

Kontakt Wiadomości Dziennik LIBRUS Plan lekcji Kalendarz W szkole
 

Nawigacja

Statut WSO Plan wychowawczy Program profilaktyczny Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin wycieczek Regulamin rekrutacji Regulamin - Sportowiec roku

Dokumenty

Regulamin Rady Rodziców

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. H. SIENKIEWICZA  W ŚWIDNICY

 

Niniejszy Regulamin opracowano na podstawie:

 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 1996 r. Nr 67  z późniejszymi zmianami).

 

Rozdział I – Cele i zadania rady rodziców

 

§1.

1. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów    szkoły, podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności – w tym: wnioskowanie i  kierowanie opinii do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, we  wszystkich sprawach szkoły.

2.Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji   szkoły.

3. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:

 1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
 2. Gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły a także ustalenie zasad wydatkowania tych funduszy,
 3. zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organizacjami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność  szkoły wśród nich:

a/ uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programów  działania szkoły  w zakresie wychowania oraz profilaktyki

     i  problemów uczniów,

b/ opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

c/ opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,

d/ uzyskanie w każdym czasie pełnej informacji na temat swojego dziecka,

e/ uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

f/ określenie struktur działania rady rodziców.

 

Rozdział IIOrganizacja działania rady oddziału i rady rodziców

 

§2.

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców oddziału.
 2. Zebranie rodziców uczniów danego oddziału wybiera:
  1. spośród siebie oddziałową radę rodziców: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika,
  2. spośród członków  oddziałowej rady rodziców – przedstawiciela do rady rodziców,
 1. Ogół rodziców uczniów reprezentuje Rada Rodziców, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu oddziałowych rad rodziców,
 2. Na plenarnym zebraniu rady rodziców dokonuje się wyboru:
  1. Prezydium jako organu kierującego pracami rady, w skład którego wchodzą: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza , skarbnika wybierani zgodnie z regulaminem.
  2. Komisji Rewizyjnej jako organu sprawującego kontrolę nad Prezydium rady rodziców.
 3. Prezydium rady rodziców składa się z pięciu członków wybieranych zgodnie z regulaminem wyborów Zarządu.
 4. Komisja rewizyjna zostaje wybrana spośród członków rady rodziców, nie będących członkami Prezydium, składa się ona z trzech  osób, w tym z przewodniczącego.
 5. Prezydium rady oraz komisja rewizyjna konstytuują się na swym pierwszym posiedzeniu.
 6. Kadencja rady rodziców trwa jeden rok szkolny.

 

Rozdział III  - Tryb podejmowania uchwał przez radę i jej organy wewnętrzne.

 

§3 .

 1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej  połowy regulaminowego składu danego organu.
 2. Uchwały są protokołowane. Za protokołowanie odpowiada sekretarz prezydium rady.
 3. Uchwały dotyczące wyboru  prezydium rady podejmuje się większością bezwzględną przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu rady.

 

Rozdział IVWybory do organów rady rodziców.

 

§4.

 1. Wybory  do rad oddziałowych, rady rodziców, prezydium rady rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym.
 2. Na posiedzeniu, na którym odbywają się wybory powołuje się dwu lub trzy osobową komisję wyborczą, która czuwa nad prawidłowym  przebiegiem wyborów.
 3. Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza niż ilość ustalonych do tego miejsc. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 4. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów uczestników zebrania wyborczego.
 5. Zebranie jest prawomocne, jeżeli frekwencja przekracza połowę uprawnionych.
 6. W przypadku wyborów dokonywanych przez rodziców uczniów jednego oddziału, każdego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

 

§5. Ustala się następujący  porządek zebrania sprawozdawczo – wyborczego.

 1. Wybór  przewodniczącego i sekretarza zebrania / jawne/ oraz komisji wyborczej/ jawne/
 2. Sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym tj. prezydium  i komisji rewizyjnej oraz udzielenie/ lub nie/ absolutorium ustępującemu organowi.
 3. Informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym oraz funkcjonowaniu szkoły.
 4. Uchwalenie wniosków do działalności organu przyszłej kadencji.
 5. Wybory nowych organów  rady rodziców.
 6. Ogłoszenie wyników przez komisję wyborczą.
 7. Wolne wnioski i zakończenie zebrania.

 

Rozdział VRamowy plan pracy rady rodziców i jej organów.

 

§ 6.

 1.  Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
 2. Zebranie plenarne może być także zwoływane przez Prezydium w każdym czasie na wniosek rad oddziałowych, komisji rewizyjnej, dyrektora szkoły złożony do Prezydium rady.

 

§7.

 1. Prezydium rady obraduje nie rzadziej niż dwa razy w semestrze. Na posiedzenie Prezydium może być zaproszony dyrektor szkoły lub członek komisji rewizyjnej.

 

§8.

 1. Komisja rewizyjna zbiera się z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu rady.
 2. Ustalenie i wnioski komisji rewizyjnej muszą być pisemne i są przedstawiane zarządowi rady.

 

§9.

 1. Rada rodziców deleguje dwóch przedstawicieli do składu  komisji konkursowej do wyboru dyrektora szkoły.

 

Rozdział VIZasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców.

 

§10.

Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

 1. składek rodziców
 2. wpłat osób fizycznych, organizacji, fundacji do których zwrócił się zarząd rady.
 3. imprez organizowanych przez radę rodziców
 4. innych źródeł

 

§11.

 1. Propozycję o wysokości składki rodziców przedstawia dla całej szkoły  zarząd rady  rodziców. Wysokość składki ustala się na początku każdego roku szkolnego, na plenarnym zebraniu rady rodziców. Składka może być wpłacana w ratach.

 

Ramowy preliminarz wydatków

 

 1. O wydatkowaniu środków pochodzących ze składki rodziców decyduje rada rodziców z uwzględnieniem:
  1. całość środków zebranych przez rodziców przekazywana jest  do dyspozycji zarządu rady rodziców, który może wydatkować je na następujące cele:
 1. pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych  rodzin  w postaci dofinansowania do dożywiania, zakupu podręczników,
 2. dofinansowania konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
 3. nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów np. sportowych,
 4. wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości rady szkoły,

 

 1. Wydatkowanie środków rady rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodziców.

 

Środki te mogą być wydawane na :

 1. dofinansowanie celów ustalonych w punkcie 1
 2. finansowanie własnych projektów jak np. wyposażenie gabinetów lub wyposażenie w określoną aparaturę lub sprzęt,
 3. przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej.

 

 1. Obsługę księgowo – finansową funduszy rady rodziców realizuje skarbnik zarządu rady.
 2. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział VII -  Postanowienia końcowe.

 

§12.

 1. Rada rodziców współdziała z innymi organami szkoły w celu wymiany informacji.
 2. W przypadku nie respektowania regulaminowych uprawnień rady rodziców, prezydium rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie do organu prowadzącego szkołę lub nadzór pedagogiczny w celu jej rozstrzygnięcia.
 3. Rada rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

 

 

RADA  RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 4 W  ŚWIDNICY

 

Regulamin obowiązuje od dnia  uchwalenia 29. 11. 2009 r.