• O projekcie

    • „Mozaika edukacyjna” jest projektem partnerskim Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (lider partnerstwa), Stowarzyszenia Civis Europae oraz organów prowadzących szkoły objęte wsparciem w ramach projektu: Gmina Miasto Świdnica, Gmina Lubin i Inpektoria Towarzystwa Salezjańskiego we Wrocławiu.
     Projekt skierowany jest do: nauczycieli i pracowników pedagogicznych oraz uczniów 5 szkół podstawowych (3 szkół ze Świdnicy  - SP1, SP4 i SP8, 1 z Lubina i 1 szkoły w Szklarach Górnych w Gminie Lubin).
     Celem  projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u min. 615 uczniów 5 szkół podstawowych biorących udział w projekcie poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, wprowadzenie innowacyjnych metod i narzędzi nauczania, organizację różnych form aktywności rozwijających uzdolnienia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, narzędzi TIK oraz wyposażonych w ramach projektu pracowni mat.-przyrodniczych i TIK.

     Zadania realizowane w projekcie to: wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych, szkolenia dla nauczycieli; a dla uczniów: dodatkowe zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia, doradztwo edukacyjno-zawodowe, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, lekcje wyjazdowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i TIK w Centrum Edukacji Ekologicznej w Krzyżowej.
     Charakterystyczną cechą projektu jest innowacyjność- stosowanie metody Digital Pathways- rekomendowanej przez KE, oraz Kalejdoskopu Kariery rekomendowanego przez ORE w doradztwie edukacyjno- zawodowym.

     Wsparcie dla szkół na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK oraz rozwijania kompetencji informatycznych poprzez wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK. SP 4 w Świdnicy: Laptopy (26 szt.), szafka na przenośne komputery, tablice interaktywne (2 szt.), wizualizer wraz z przystawką, rzutnik multimedialny krótkoogniskowy, laptop dla nauczyciela.