• Informacje

    • Dyrektor szkoły informuje, że w związku ze zbyt małą liczbą osób, które potwierdziły wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022, oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy nie został utworzony.

     Wszyscy kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do oddziału przedszkolnego w SP4, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli lub innych szkół. Informacji w tej sprawie udziela Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego pod nr tel. 74 856 28 38 oraz 74 856 29 55.

      

     Rok szkolny 2021/2022

     Zarzadzenie_Prezydenta_Miasta_Swidnicy.pdf

     Terminy_postepowania_rekrutacyjnego(1).pdf

     W dniach 1.03-12.03.2021 trwać będą zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych. W tym roku rekrutacja odbywa się elektronicznie:

     ► do oddziału przedszkolnego -  www.swidnica.przedszkola.vnabor.pl (aktywne od 1.03.2021)

     ► do klasy I -   www.swidnica.podstawowe.vnabor.pl (aktywne od 1.03.2021)


     Rodzice wypełniają wniosek w systemie elektronicznym.

     Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w sekretariacie SP4 od 1 do 12 marca 2021 r. w godz. 8.00 – 15.00.

     W oddziale przedszkolnym obowiązuje pięć ogólnokrajowych kryteriów ustawowych.:

     • dziecko z rodziny wielodzietnej (3+) – 100 pkt;
     • dziecko z niepełnosprawnością – 100 pkt;
     • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością – 100 pkt;
     • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców – 100 pkt;
     • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej – 100 pkt.

     Poza kryteriami ustawowymi, w rekrutacji obowiązują również kryteria  określone w uchwale Rady Miejskiej  w Świdnicy:

     • dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 20 pkt;
     • rodzeństwo zgłaszanego dziecka korzysta już z usług danej palcówki – 15 pkt;
     • zgłaszanych będzie jednocześnie do tej samej placówki dwoje i więcej dzieci – 10 pkt;
     • dziecko korzystać będzie z usług placówki w czasie przekraczającym 8 godzin – 5 pkt.

     Do klas pierwszych szkół podstawowych obowiązują kryteria  określone w uchwale Rady Miejskiej  w Świdnicy:

     • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej – 10 pkt;
     •  co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic samotnie wychowujący pracuje w obwodzie szkoły – 7 pkt;
     • na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka, deklarujący wspieranie rodziców w zapewnieniu opieki – 4 pkt.

     Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone 22 marca 2021r.

     Rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają pisemnie wolę zapisu dziecka do szkoły oraz oddziału przedszkolnego (decyzję o wyborze danej placówki) od 23 do 26 marca 2021 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.

     29 marca zostaną opublikowane ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Szczegółowych informacji dotyczących procedury rekrutacyjnej udziela dyrektor szkoły oraz pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego pod nr tel. 74 856 28 38 oraz 74 856 29 55.   

     http://um.swidnica.pl/pages/posts/rozpoczynaja-sie-zapisy-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-3904.php