Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy

Kontakt Wiadomości Dziennik LIBRUS Plan lekcji Kalendarz W szkole
 

Nawigacja


Dokumenty

Statut

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŚWIDNICY

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 roku (Dz. U. nr 35/2007, poz. 222) zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych szkół z 21. 05. 2001 (Dz. U. nr 61/2001, poz. 624 ze zmianami - nr 10/2002 r., nr 146/2003 r., w 2004 r., nr 66/2004 r., nr 10/2005 r.).

I. OGÓLNE DANE O SZKOLE
§ 1

1. Szkoła Podstawowa, zwana dalej Szkołą, nosi nazwę Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy.
2. Szkoła posiada sztandar.
3. Siedzibą szkoły jest budynek mieszczący się przy ulicy Karola Marcinkowskiego 4-6.
4. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świdnica.
5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą prowadzi Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
6. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 6 lat.
7. Szkoła prowadzi świetlicę, bibliotekę szkolną oraz oddziały przedszkolne.
6. Przy szkole funkcjonuje kryta pływalnia.

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 2

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły, a w szczególności :

1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
2. Dokonuje zapisów dzieci do szkoły w oparciu o odrębne przepisy.
3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach i zezwalające na pracę w sześcioletniej szkole podstawowej.
4. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego zgodnie ze szkolnym planem nauczania.
5. Realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
6. Rada Pedagogiczna, w porozumieniu z Radą Rodziców i po uwzględnieniu opinii Samorządu Uczniowskiego, uchwala na każdy rok szkolny Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.
7. Realizuje proces wychowawczy przygotowujący uczniów do życia w demokratycznym społeczeństwie przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyczne zawarte w programie wychowawczym szkoły,
a w szczególności:
a) wspomaga wychowawczą rolę rodziny uznając jej fundamentalne znaczenie,
b) zapewnia wszechstronny rozwój osobowy uczniów,
c) uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego,
d) kształtuje postawę dialogu, umiejętności słuchania i rozumienia poglądów innych osób,
e) prezentuje wartości patriotyczne w oparciu o historię kraju, symbole narodowe, sylwetki wielkich Polaków, a w szczególności przybliża postać patrona szkoły – Henryka Sienkiewicza,
f) zapewnia uczniom możliwość pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
g) ukazuje świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na etapie kształcenia podstawowego,
h) realizuje programy profilaktyczne promujące zdrowy tryb życia, ukazujące zagrożenia i szkodliwość wszelkich substancji odurzających,
8. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
9. Kształtuje środowisko sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie i programie wychowawczym - stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

III. SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY
§ 3
I. Szkoła umożliwia :
1. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez :
a) eksponowanie treści patriotycznych w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
b) organizowanie uroczystości i obchodów świąt państwowych i religijnych na terenie szkoły oraz udział w obchodach na terenie miasta i regionu,
c) docenianie roli kształcenia języka polskiego na wszystkich przedmiotach nauczania,
d) organizowanie lekcji religii (zgodnie z oświadczeniem rodziców lub opiekunów prawnych dziecka),

II. Szkoła ponadto:
1. Udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez:
a) stwarzanie właściwych warunków dla rozwoju psychicznego ucznia i efektywności jego uczenia się,
b) wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń,
c) organizowanie zajęć wyrównawczych,
d) organizowanie zajęć korekcyjno–kompensacyjnych,
e) organizowanie zajęć specjalistycznych wynikających z potrzeb realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych,
f) kierowanie uczniów z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi do poradni pedagogiczno–psychologicznej,
2. Pomoc pedagogiczną i psychologiczną organizuje pedagog oraz psycholog szkolny:
a) do zadań pedagoga należy w szczególności:
- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
- określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
- organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
- podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego,
- wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego,
- działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
b) do zadań psychologa należy w szczególności:
- prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
- organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
- wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego.

III. Szkoła :
1. Organizuje opiekę nad uczniami poprzez:
a) otaczanie ich szczególną troską,
b) realizację nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia poradni,
c) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów organizując zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, w miarę potrzeb realizuje indywidualne programy nauczania umożliwiając ukończenie szkoły w skróconym czasie,
d) za naczelne wartości wychowawcze szkoła przyjmuje :
- przyjaźń, życzliwość, tolerancję dla drugiego człowieka,
- prawdę,
- odpowiedzialność za siebie i za najbliższe otoczenie, samodzielność,
2. Do organizowania i realizacji programów pracy szkoły pozyskiwane są propozycje i opinie oraz działania uczniów, rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego. Program uchwala rada pedagogiczna w porozumieniu z radą rodziców.

IV. WYKONYWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI NAD UCZNIAMI SZKOŁY
§ 4

1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, w tym celu:
a) każdy nauczyciel musi systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia. Dostrzeżone zagrożenia musi usunąć sam lub zgłosić je niezwłocznie dyrekcji szkoły, kierownikowi gospodarczemu lub osobom odpowiedzialnym za stan techniczny szkoły (konserwatorzy, woźni szkolni). Szczególną uwagę należy zwracać na pęknięte i rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzony sprzęt szkolny,
b) każdy nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania obecności uczniów na lekcji, zaznaczenia w dzienniku lekcyjnym osób nieobecnych (sprawdzenie obecności należy przeprowadzić w ciągu pierwszych 10 minut lekcji ),
c) przed rozpoczęciem zajęć wychowania fizycznego nauczyciel jest obowiązany do sprawdzenia stanu technicznego miejsca, w którym prowadzić będzie lekcję. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy postąpić jak w pkt. 1, lit. a,
d) nauczyciele mają obowiązek dostosować wymagania i normy zajęć do fizycznych możliwości uczniów,
f) podczas wykonywania ćwiczeń na przyrządach uczniowie muszą być ubezpieczani przez nauczyciela,
g) nie wolno wydawać uczniom (bez obecności nauczyciela) sprzętu sportowego, tj. kuli, oszczepu, elementów skoczni wzwyż itp.
h) uczniowie uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni być zwolnieni z wykonywania ćwiczeń i w miarę potrzeby kierowani do szkolnej służby zdrowia,
i) uczniowie zwolnieni z wykonywania ćwiczeń lub nie ćwiczący z innych względów przebywają w miejscu prowadzenia zajęć,
j) nauczyciele wychowania fizycznego sprawują również opiekę nad uczniami po skończonych zajęciach, w czasie przebierania się uczniów w szatniach do chwili opuszczenia przez dzieci tych pomieszczeń, ponosząc w tym zakresie pełną odpowiedzialność.
§ 5

1. W czasie trwania zabaw, dyskotek i innych uroczystości szkolnych opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy poszczególnych oddziałów klasowych lub nauczyciele wyznaczeni do sprawowania tej opieki. Nauczyciele pełniący opiekę zwracają szczególną uwagę na właściwe zachowanie uczniów, kontrolowanie pomieszczeń szkoły, a w przypadkach niewłaściwego zachowania dzieci niezwłocznie powiadamiają wychowawcę klasy oraz kierownictwo szkoły,
2. Za wypadki powstałe w wyniku zaniedbania organizacyjnego lekcji oraz dyscypliny uczniów na zajęciach odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia,
3. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami podczas zajęć wynikających z organizacji i realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek zawarte są w Regulaminie Wycieczek.
§ 6

1. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie przerw, w tym celu:
a) dyżury nauczycieli pełnione są codziennie od godz. 745 do momentu zakończenia zajęć lekcyjnych uczniów, przy czym nauczyciel kończący lekcje pozostaje na dyżurze przez czas przerwy bezpośrednio po tej lekcji,
b) miejsca dyżurów nauczycieli ustala dyrektor szkoły na początku każdego roku szkolnego i podaje do wiadomości na pierwszej radzie pedagogicznej,
c) dyrektor szkoły w trakcie roku szkolnego może wyznaczyć dodatkowe miejsca objęte dyżurami nauczycielskimi jak również zalecić nauczycielom odprowadzanie do szatni uczniów po ostatniej lekcji,
d) obowiązkiem dyżurów objęci są wszyscy nauczyciele z wyjątkiem nauczyciela piszącego protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, a zmniejszoną ilość dyżurów mają opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.
e) nauczyciela dyżurującego (na jego prośbę) może zastąpić inny nauczyciel, przejmując jego obowiązki oraz odpowiedzialność w tym zakresie,
f) w razie nieobecności nauczyciela dyżur pełni nauczyciel realizujący za niego zajęcia w ramach zastępstw doraźnych, na podstawie zapisu w księdze zastępstw,
2. W przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia uczniów i pracowników dyrektor szkoły zarządza natychmiastową ewakuację szkoły.
 

 

V. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO
§ 7

1. Dyżur musi być pełniony aktywnie, tzn. nauczyciel w czasie przerwy międzylekcyjnej musi zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom (bójki, wchodzenie na wysokie konstrukcje, rzucanie kamieniami itp.).
2. Należy zwracać również uwagę na zachowanie się uczniów w sanitariatach oraz reagować na próby wandalizmu.
3. Każdy nauczyciel musi systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi dyżur.
4. Dostrzeżone zagrożenie (pęknięta szyba, odsłonięte przewody elektryczne itp.) i awarie musi zabezpieczyć sam i niezwłocznie zgłosić kierownikowi gospodarczemu szkoły lub osobom odpowiedzialnym za stan techniczny szkoły ( woźny, konserwator ).
5. Jeżeli zdarzy się wypadek, nauczyciel jest zobowiązany udzielić pomocy poszkodowanemu i zawiadomić pielęgniarkę oraz dyrektora szkoły. Zaistniałe wypadki odnotowuje się w książce ewidencji wypadków. Obowiązek wpisu wypadku do księgi należy do specjalisty administracyjnego szkoły w oparciu o informacje nauczyciela, w obecności którego nastąpił wypadek.
6. Z zaistniałego wypadku sporządza się protokół, który jest przedkładany dyrektorowi do zatwierdzenia. Jeden egzemplarz protokołu jest przekazywany rodzicom dziecka, a drugi pozostaje w dokumentacji szkoły. Za sporządzanie protokołów powypadkowych odpowiada inspektor ds. BHP.

VI. FORMY SPRAWOWANIA INDYWIDUALNEJ OPIEKI NAD UCZNIAMI
§ 8

1. Szkoła zapewnia opiekę wszystkim uczniom, a w szczególności:
a) uczniom najniższych klas szkoły i uczniom rozpoczynającym naukę w szkole (klasy I – III),
b) uczniom klas I - III na zajęciach edukacyjnych, przerwach, którzy przebywają pod opieką swojego wychowawcy,
c) dzieciom z klas I - III, które mają pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy szkolnej,
d) uczniom z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniem narządów: ruchu, słuchu i wzroku,
e) uczniom z zaburzeniami rozwojowymi, których w miarę potrzeby należy kierować do poradni psychologiczno-pedagogicznej, celem ustalenia form pracy w przezwyciężaniu trudności w nauce. Uczniom tym, w miarę posiadanych środków finansowych, organizowane są zajęcia specjalistyczne tj.: gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno–kompensacyjne itp.,
g) uczniom z zaburzeniami słuchu i wzroku, poprzez troskliwą opiekę i kontrolę pielęgniarki szkolnej. Nauczyciele odpowiadają za odpowiednie umiejscowienie w ławkach dzieci z wadami słuchu i wzroku, a także z innymi schorzeniami,
f) uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna,
2. Pomoc materialna uczniom może być przyznana ze środków budżetowych, pozabudżetowych jak również funduszy rady rodziców oraz prywatnych sponsorów. Wnioski w tej sprawie mogą przedkładać rodzice, wychowawcy, pedagog lub osoby opiekujące się dzieckiem z mocy postanowień sądowych. Wnioski składane są do dyrektora szkoły, a dyrektor przekazuje do rozpatrzenia poszczególnym organom szkoły.

VII. POWIERZANIE OPIEKI WYCHOWAWCZEJ NAD ODDZIAŁAMI SZKOLNYMI
§ 9

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu „wychowawcą klasy”.
2. Do zadań wychowawcy należy wspieranie wychowawczej funkcji rodziny swoich uczniów poprzez bliską współpracę z nimi, przekazanie dzieciom norm i zasad obowiązujących w szkole, przestrzeganie praw uczniów, wspieranie ich w wypełnianiu obowiązków. Wychowawca zobowiązany jest do współpracy z nauczycielami pracującymi w danym oddziale.
3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej, dyrektor szkoły stara się zapewnić stałego wychowawcę na poszczególnych poziomach kształcenia klas I-III i klas IV-VI.
4. W wyjątkowych przypadkach, dyrektor szkoły może, w ramach posiadanych środków powierzyć „wychowawstwo” nad jednym oddziałem dwóm nauczycielom z grona pedagogicznego.
5. Opiekę nad oddziałami powierza się na początku roku szkolnego w oparciu o projekt organizacyjny.
6. W przypadku długiej nieobecności lub częstej choroby wychowawcy klasy dyrektor może powierzyć opiekę nad oddziałem innemu nauczycielowi lub dokonuje zmiany wychowawcy.
7. Dyrektor szkoły w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych stara się zapewnić nauczanie poszczególnych przedmiotów przez jednego nauczyciela w trakcie całego cyklu kształcenia.
8. Dyrektor szkoły w uzasadnionych wypadkach może dokonać zmiany wychowawcy klasy bądź też nauczyciela uczącego danego przedmiotu.

 

VIII. ORGANY SZKOŁY
§ 10
1. Organami szkoły są:
- Dyrektor Szkoły,
- Rada Pedagogiczna,
- Rada Rodziców,
- Samorząd Uczniowski,
2. Organy Szkoły są zobowiązane do współpracy, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.
3. Każdy z istniejących organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji oraz w oparciu o regulaminy pracy zgodne z odrębnymi przepisami prawa .

IX. DYREKTOR SZKOŁY
§ 11

1. Dyrektor Szkoły jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w szkole.
2. Dyrektor szkoły w szczególności :
a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji,
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. W tym celu dysponuje odpowiednimi pracownikami w pionie administracji i obsługi,
f) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.
3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach :
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b) występowania z wnioskami do organów wyższych, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami i samorządem uczniowskim.
5. Dyrektor szkoły realizuje oraz odpowiada za zadania wynikające z przepisów szczególnych wydanych przez organy administracji państwowej i samorządowej.


X. RADA PEDAGOGICZNA
§ 12

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, której kompetencje oraz zadania wynikają z ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń wykonawczych i Regulaminu Rady Pedagogicznej.
2. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i po uwzględnieniu opinii Samorządu Uczniowskiego uchwala, na każdy rok szkolny, Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.
3. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o następujące zasady:
a) jest kolegialnym organem szkoły, działa w oparciu o regulamin pracy rady pedagogicznej,
b) radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy,
c) przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły,
d) w posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział, na zaproszenie jej przewodniczącego, zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy,
e) uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków,
f) zebrania rady są protokołowane,
g) członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie wyjawiania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów ich rodziców, a także nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
2. Do kompetencji rady pedagogicznej należy :
a) zatwierdzenie programów i planów zawiązanych z działalnością statutową szkoły,
b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e) wykonuje zadania rady szkoły w przypadku gdy rada nie została powołana,
f) może podjąć uchwałę o niepromowaniu lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
g) może wyrażać zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,
h) w wyjątkowych wypadkach postanawia o powtarzaniu przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej
3. Rada pedagogiczna opiniuje :
a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego szkoły,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

XI. RADA RODZICÓW
§ 13

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły działając w oparciu o zapisy Ustawy o systemie oświaty, przepisy wykonawcze i regulamin Rady Rodziców.
3. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
4. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad oddziałowych oraz do rady rodziców szkoły.
6. Decyzje rady są jawne i mogą być ogłaszane na stronach internetowych szkoły.

XII. KOMPETENCJE RADY RODZICÓW
§ 14

1. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności :
a) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną:
- program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli,
- program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do środowiska szkolnego,
- opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
2. Ponadto :
a). pomaga w doskonaleniu organizacji warunków pracy szkoły,
b) współuczestniczy w realizacji programu wychowawczego oraz zadań opiekuńczych szkoły,
c) podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz podniesienie bazy dydaktycznej szkoły,
d) gromadzi własne fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, a ich wydatkowanie jest określone w regulaminie,
3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
4. Na wniosek dyrektora opiniuje pracę nauczycieli w związku z uzyskiwaniem przez nich stopni awansu zawodowego.

XIII. SAMORZĄD UCZNIOWSKI
§ 15

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski w oparciu o następujące zasady:
a) samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły,
b) zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów,
c) samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak :
- prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
- prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
- prawo swobodnego wyrażania swojego zdania na tematy dotyczące życia społeczności szkolnej,
- prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu na zasadach określonych w regulaminie samorządu uczniowskiego.

XIV. SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI DZIAŁAJĄCYMI W SZKOLE
§ 16

1. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, dyrektor ma obowiązek podjęcia działań umożliwiających rozwiązanie konfliktu wewnątrz szkoły.
2. W konfliktach w relacji uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel pierwszym mediatorem i negocjatorem jest wychowawca klasy z racji pełnionej funkcji.
3. W konflikcie między nauczycielami, pracownikami mediatorem jest dyrektor szkoły. Jeżeli konflikt nie zostanie zażegnany, dyrektor powołuje spośród wszystkich zatrudnionych nauczycieli i pracowników szkoły 3 - osobową komisję do rozpatrzenia tej konkretnej sytuacji. Po załatwieniu kwestii spornych komisja rozwiązuje się.
4. W przypadku konfliktu między dyrektorem a nauczycielami bądź pracownikami szkoły, zostaje powołana komisja złożona z przedstawicieli rady pedagogicznej względnie z nauczycieli i pracowników, która po rozstrzygnięciu kwestii spornej ulegnie rozwiązaniu. W przypadku niewypracowania stanowiska w charakterze mediatora występuje przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.
5. W konflikcie między rodzicem a nauczycielem mediatorem jest dyrektor. W przypadku sporu pomiędzy rodzicem dziecka a dyrektorem szkoły powołana zostanie komisja złożona z przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców. Po zażegnaniu konfliktu komisja ulega rozwiązaniu. W przypadku niewypracowania stanowiska w charakterze mediatora występuje przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.
6. Spory wynikłe między radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim rozstrzyga dyrektor szkoły w porozumieniu w tymi organami.

XV. ZASADY TWORZENIA STANOWISK KIEROWNICZYCH
§ 17

1. Jedno stanowisko wicedyrektora powinno przypadać na nie mniej niż 16 oddziałów.
2. Dyrektor może utworzyć dodatkowe stanowisko kierownicze w szkole za zgodą organu prowadzącego szkołę.
3. Przy tworzeniu nowych stanowisk należy wziąć pod uwagę potrzeby szkoły, oraz posiadane środki finansowe.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w szkole tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
a) Wicedyrektor ds. wychowawczych,
b) Wicedyrektor ds. dydaktycznych,
5. Zadania wicedyrektora ds. wychowawczych:
a) przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności:
- przejmuje obowiązki dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności w placówce na podstawie upoważnienia dyrektora,
- przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły :
- programu wychowawczego szkoły dotyczącego poszczególnych etapów kształcenia oraz programu profilaktycznego,
- informacji o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym,
- organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej nauczycieli przedmiotów kształcenia zintegrowanego, oddziału przedszkolnego,
- utrzymuje kontakty z ramienia dyrekcji szkoły z rodzicami, a także przyjmuje tych rodziców i odpowiada na ich postulaty i skargi oraz załatwia je,
- współpracuje ze szkolną służbą zdrowia oraz z ramienia dyrekcji szkoły – z poradnią pedagogiczno-psychologiczną,
- prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli kształcenia zintegrowanego oraz lekcji i zajęć wychowawczych klas 0-III,
- pełni bieżący nadzór kierowniczy nad szkołą według ustalonego przez dyrektora zakresu czynności służbowych.
6. Uprawnienia wicedyrektora ds. wychowawczych:
a) jest bezpośrednim przełożonym służbowym, z upoważnienia dyrektora szkoły wyznaczonych przez niego nauczycieli,
b) sprawuje bezpośredni nadzór nad zatrudnionymi nauczycielami według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły na początku każdego roku szkolnego,
c) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia obowiązków dyrektora (tj. podczas jego nieobecności), ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń,
d) decyduje w bieżących sprawach procesu dydaktycznego na poziomie kształcenia zintegrowanego, a w sprawach wychowawczych i opiekuńczych całej szkoły,
e) ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny do formułowania projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo-wychowawczej wszystkich nauczycieli i wychowawców,
f) ma prawo do wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym,
g) ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem: „wicedyrektor szkoły”.
7. Odpowiedzialność wicedyrektora ds. wychowawczych:
a) jak każdy nauczyciel.
b) służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, organem prowadzącym i nadzorującym szkołę za :
- poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
- poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla których jest bezpośrednim przełożonym,
- prawidłowość postępowania szkoły w związku z obowiązkiem szkolnym w obwodzie szkoły,
- bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego szkoły podczas bieżącego nadzoru nad szkołą,
- sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych.
9. Zadania wicedyrektora ds. dydaktycznych:
a) przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności:
- pełni obowiązki dyrektora szkoły w przypadku nieobecności dyrektora szkoły na podstawie jego upoważnienia,
- przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły :
- planu dydaktycznego pracy szkoły w części dotyczącej nauczania w szkole,
- tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,
- informacji o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym,
- organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej nauczycieli nauczania blokowego,
- utrzymuje kontakty z ramienia dyrekcji szkoły z rodzicami i odpowiada na ich postulaty i skargi oraz załatwia je,
- terminowo i prawidłowo nalicza godziny ponadwymiarowe, planuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, nalicza wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z ukazującymi się zarządzeniami oraz prowadzi wymaganą w tym zakresie dokumentację,
- prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli nauczania blokowego i świetlicy,
- pełni bieżący nadzór kierowniczy nad szkołą według ustalonego przez dyrektora zakresu czynności służbowych,
- nadzoruje wypełnienie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym.
9. Uprawnienia wicedyrektora ds. dydaktycznych:
a) jest bezpośrednim przełożonym służbowym, z upoważnienia dyrektora szkoły wyznaczonych przez niego nauczycieli,
b) sprawuje bezpośredni nadzór nad zatrudnionymi nauczycielami według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły na początku każdego roku szkolnego,
c) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia obowiązków dyrektora (tj. podczas jego nieobecności), ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń,
d) decyduje w bieżących sprawach procesu dydaktycznego na poziomie klas IV-VI, a w sprawach wychowawczych i opiekuńczych w całej szkole,
e) ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy wychowawczo-opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców,
f) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym,
g) ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem: „wicedyrektor szkoły”.
10. Odpowiedzialność wicedyrektora ds. dydaktycznych:
a) jak każdy nauczyciel,
b) służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, organem prowadzącym i nadzorującym szkołę za :
- sprawność organizacyjną i poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej,
- poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla których jest bezpośrednim przełożonym,
- prawidłowość postępowania szkoły w związku z obowiązkiem szkolnym w obwodzie szkoły,
- bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego szkoły podczas pełnienia przez siebie funkcji dyrektora oraz podczas bieżącego nadzoru nad szkołą.

XVI. WSPÓŁDZIAŁANIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWACH WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA DZIECI
§ 18

1. Formy współdziałania rodziców uwzględniają ich prawo do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,
b) informowania o podejmowanych ważniejszych zadaniach szkoły,
c) omawiania realizacji zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w klasie i szkole,
d) znajomości i opiniowania zasad oceniania ich dzieci na wszystkich poziomach kształcenia,
f) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
g) informowania o wynikach w nauce, przyczynach trudności i zachowaniu uczniów na zebraniach klasowych i w ramach otwartych drzwi szkoły,
h) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
i) udzielania informacji i porad w sprawach wychowania przez wychowawcę klasy ewentualnie innego nauczyciela uczącego w danej klasie i pedagoga szkolnego,
j) zachowania tajemnicy przez szkołę w sprawach dotyczących ich życia prywatnego i innych wiadomości mogących naruszyć ich dobro osobiste lub dobro ich dzieci,
k) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,
l) informowania organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o ewentualnych problemach rzutujących na pracę szkoły.
2. Rodzice mają obowiązek:
a) Dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, niezwłocznego informowania wychowawcy klasy o nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych,
b) pisemnie usprawiedliwiać nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych,
c) informować wychowawcę klasy o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka,
d) w przypadku wcześniejszego opuszczenia szkoły w danym dniu lub dniach przez dziecko, rodzice zobowiązani są do pisemnego zwolnienia skierowanego do wychowawcy klasy,
3. Organizacja stałych spotkań z rodzicami :
a) zebrania z rodzicami organizowane są co najmniej 2 razy w I semestrze i raz w II semestrze,
b) w szkole organizowane są również dni otwarte, mające na celu informowanie rodziców o postępach edukacyjnych ich dzieci z poszczególnych przedmiotów oraz problemach wychowawczych,
c) spotkania z rodzicami organizuje dyrektor szkoły mając na uwadze, żeby częstotliwość spotkań zapewniała rodzicom lub prawnym opiekunom systematyczne informacje na temat ich dzieci,
d) spotkania organizowane są w godzinach popołudniowych, po wcześniejszej informacji w dzienniczkach uczniów oraz informacji udostępnionej na terenie szkoły.
3. Dodatkowe kontakty rodziców ze szkołą:
a) Każdy rodzic lub opiekun prawny dziecka ma możliwość korzystania z kontaktów drogą elektroniczną ze szkołą. W tym celu, z inicjatywy nauczyciela lub na swój wniosek, każdy z rodziców otrzymuje indywidualny login i hasło dostępu do systemu elektronicznego,
b) szkoła prowadzi dziennik elektroniczny, który umożliwia dostarczanie drogą elektroniczną informacji o ocenianiu i frekwencji dziecka,
c) drogą elektroniczną nauczyciele mogą również przekazywać informacje dotyczące bieżącej sytuacji dziecka w szkole, a rodzice lub prawni opiekunowie prowadzić korespondencję z nauczycielami dotyczącą sytuacji ich dziecka w szkole,
d) Informacje przekazywane drogą elektroniczną są równoznaczne z powiadamianiem pisemnym rodziców o sytuacji dziecka na terenie szkoły i obligują rodziców uczniów do ich odczytania. Nieodczytanie informacji przesłanej drogą elektroniczną nie zwalnia rodziców z odpowiedzialności jej przyjęcia i odczytania.
e) Termin odpowiedzi na korespondencję elektroniczną dotyczącą spraw dziecka na terenie szkoły wynosi do 7 dni dla każdej ze stron.

XVII. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
§ 19

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego i stanowią one, co następuje :
a) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września,
b) zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek,
c) ferie zimowe trwają dwa tygodnie z zastrzeżeniem, że dokładny termin ferii podaje Minister Edukacji Narodowej,
d) wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta wielkanocne i kończy się w najbliższy wtorek po świętach,
e) ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i kończą się 31 sierpnia,
2. Dyrektor szkoły może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze 6 dni.
3. Dni wolne dyrektor ustala po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
4. Dyrektor szkoły powiadamia uczniów i ich rodziców o ustalonych dniach wolnych do 30 września danego roku szkolnego.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z organem prowadzącym, dyrektor może ustalić inny dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, poza wymienionymi w ust. 2, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę.
6. W dni wolne, o których mowa w ust. 2, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych.
7. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w ust. 2.

 

XVIII. ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI
§ 20

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w odrębnych przepisach - najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

XIX. ZASADY TWORZENIA ODDZIAŁÓW
§ 21

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych ramowym planem nauczania realizując podstawę programową określoną przez MEN.
2. W szkole tworzy się oddziały, w których liczba dzieci nie może przekroczyć 30 uczniów.
3. W szkole prowadzone są oddziały przedszkolne realizujące roczne przygotowanie do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej.
4. W przypadku dużej ilości dzieci zapisów do oddziałów przedszkolnych dokonuje komisja wyznaczona przez dyrektora szkoły po rozpatrzeniu wniosków z uwzględnieniem odrębnych przepisów oraz biorąc pod uwagę sytuację rodzinną dzieci (tj. dzieci szczególnej troski, wielodzietność, brak zatrudnienia rodziców).
5. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25 osób.
6. Opiekę nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych powierza się nauczycielom prowadzącym roczne przygotowanie do realizacji obowiązku szkolnego.
7. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. Zajęcia dodatkowe organizowane w tych oddziałach nie mogą być dłuższe niż 30 minut.
8. Zajęcia w grupach prowadzone są w następujących godzinach : 7. 30 do 12. 30 (I zmiana) oraz 11. 30 do 16. 30 (II zmiana).
9. Praca w oddziale przedszkolnym opiera się o ramowy rozkład dnia, ustalony przez nauczyciela, któremu powierzono opiekę nad dziećmi uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higienę pracy. Szczegółowy rozkład dnia zamieszczony jest w dzienniku oddziału przedszkolnego.
10. Dzienny czas pracy w oddziałach przedszkolnych, w trakcie którego realizowana jest podstawa programowa trwa 5 godzin.
11. Dzieci do oddziału przedszkolnego przyprowadzają i odbierają rodzice bądź opiekunowie prawni dzieci. Odbiór dzieci przez osoby inne wymaga okazania nauczycielowi oświadczenia pisemnego rodziców bądź opiekunów prawnych uwierzytelnionego przez dyrektora szkoły oraz po wylegitymowaniu osoby odbierającej dziecko.
12. Szkoła może tworzyć oddziały o rozszerzonym programie nauczania z wychowania fizycznego w oparciu o posiadaną bazę. Zgodę na tworzenie oddziałów wydaje organ prowadzący szkołę na wniosek dyrektora szkoły.

XX. ORGANIZACJA I SPOSÓB REALIZACJI ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH
§ 22

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia lekcyjne.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły lub upoważnionego wicedyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy uczniów.
4. Tygodniowy rozkład zajęć klas I–III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel kształcenia zintegrowanego, dostosowując go do możliwości fizycznych dziecka zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć określony szkolnym planem nauczania.

XXI. PODZIAŁ ODDZIAŁÓW NA GRUPY
§ 23

1. Podziału oddziałów na grupy dokonuje się w klasach IV-VI - zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
2. Corocznie można dokonywać podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa – języki obce, wychowanie fizyczne, informatyka i tak :
a) podział na grupy na zajęciach języków obcych i informatyki może być dokonany w oddziałach liczących co najmniej 24 uczniów,
b) w przypadkach występowania mniejszej ilości uczniów zajęcia można prowadzić w grupach za zgodą organu prowadzącego szkołę.
3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzi się w grupach od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.
4. Podział na grupy z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych, ustalony jest corocznie w arkuszu organizacyjnym szkoły.
5. Dopuszcza się w odniesieniu do przedmiotów wymienionych w pkt. 2, możliwość podziału na grupy, w przypadkach niewielkiego odstępstwa od ilości uczniów wymaganej przepisami, rozszerzając prawo szkoły do ubiegania się o środki finansowe na ten cel i uzyskania zgody organu prowadzącego.

XXII. BIBLIOTEKA I JEJ FUNKCJE
§ 24

1. W szkole działa biblioteka szkolna, służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych typów bibliotek, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców.
2. Do zadań biblioteki należy:
a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, przysposobienie ich do samokształcenia,
b) kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacenie kultury humanistycznej uczniów,
c) wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych,
d) udzielanie pomocy nauczycielom w doskonaleniu zawodowym, w dokształcaniu się i pracy twórczej,
e) rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów, wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielania pomocy w ich przezwyciężeniu,
f) otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych,
g) uczestniczenie w rozwoju życia kulturalnego uczniów,
h) wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych poprzez doradztwo czytelnicze,
i) zapewnieniu pomocy organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań.

§ 25

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice uczniów.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można :
a) wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literaturę piękną, książki popularno - naukowe),
b) czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),
c) wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji nauczycieli, którzy przyjęli za nie odpowiedzialność).
3. Uczniowie kończący szkołę bądź wypisywani ze szkoły obowiązani są do przedłożenia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej rozliczenie się z biblioteką szkolną pod rygorem niewydania dokumentów szkolnych.
4. Biblioteka umożliwia w ramach swojej działalności korzystanie uczniom i ich rodzicom z zasobów elektronicznych i internetu w ramach multimedialnych programów komputerowych.
5. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki i dostępu do sieci internetowej są zawarte w regulaminie pracy biblioteki.
6. Obowiązki nauczyciela biblioteki :
a) udostępnianie zbiorów,
b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,
c) poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury i do jej planowania,
d) udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom młodzieży i kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów, udzielanie pomocy w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bibliotece (zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, godziny do dyspozycji wychowawcy klasy, zajęcia kół zainteresowań), pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem oraz w przygotowaniu przez różne grupy społeczności szkolnej imprez czytelniczych,
e) prowadzenie różnych form wizualnej informacji na temat książek,
f) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki, na podstawie analizy posiadanych zbiorów,
g) katalogowanie zgodne z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie,
h) selekcja zbiorów w porozumieniu z kierownikiem jednostki budżetowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i) konserwacja zbiorów,
j) prowadzenie katalogów: alfabetycznego i rzeczowego książek niezależnie od miejsca ich przechowywania.

XXIII. ŚWIETLICA SZKOLNA
§ 26

1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowani są uczniowie kl. I-III.
2. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
3. Do zadań świetlicy należy:
- wspieranie działalności edukacyjnej szkoły,
- wspieranie zabiegów wychowawczych domu i szkoły,
- rozbudzanie zainteresowań dzieci,
- odkrywanie talentów i wyzwalanie inicjatyw,
- kształtowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, relaksu, radzenia sobie ze stresem,
- ćwiczenie zdolności manualnych i artystycznych,
- ćwiczenie umiejętności ponadprzedmiotowych określonych w podstawie programowej: pracy w zespołach, prezentowania się przed grupą, komunikacji, polepszania relacji międzyludzkich, gromadzenia informacji z różnych źródeł, czytania ze zrozumieniem, rozwiązywania problemów,
- pomoc dzieciom przy odrabianiu prac domowych,
- służenie radą i pomocą rodzicom w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,
- uczenie ceremoniału szkoły i włączanie się w przygotowanie różnych uroczystości,
- realizacja wychowania prozdrowotnego, współpraca ze szkolną służbą zdrowia,
- opieka nad uczniami w trakcie spożywania obiadów,

§ 27

1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych liczących nie więcej niż 25 uczniów.
2. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut.
3. Poza zajęciami wymienionymi w § 26, ust.3, świetlica może organizować:
a) imprezy środowiskowe,
b) wycieczki,
4. Pobyt dziecka w świetlicy jest bezpłatny. Świetlica jest czynna codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 6.30 - 16.30. Dzieci odbierane są przez rodziców lub osoby upoważnione.
5. Na zakup artykułów piśmienniczych i zabawek rodzice mogą wnosić dobrowolną opłatę po wcześniejszym zadeklarowaniu kwoty. Gospodarka finansowa ciąży na wybranym przez dyrektora szkoły wychowawcy świetlicy.

§ 28

1. Do świetlicy przyjmuje się wychowanków na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie karty przyjęcia przez rodziców do świetlicy oraz zakwalifikowanie dziecka do opieki przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.
3. Wychowankowie świetlicy, w zależności od potrzeb, korzystają ze wszystkich lub wybranych zajęć i świadczeń.
4. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do :
a) właściwie zorganizowanej opieki,
b) życzliwego i podmiotowego traktowania,
c) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy i poza jej terenem,
d) poszanowania ich godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.
5. Uczeń przebywający w świetlicy jest zobowiązany do:
a) przestrzegania zasad kultury współżycia,
b) pomagania słabszym,
c) dbania o wspólne dobro, ład i porządek,
d) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

§ 29

1. Zadania wychowawcy świetlicy:
- wychowawcy świetlicy odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków w czasie zajęć w świetlicy, na boisku i w czasie zorganizowanych przez świetlicę wycieczek. W razie wypadku udzielają pierwszej pomocy i zawiadamiają Dyrektora szkoły,
- aby zapewnić dzieciom bezpieczny powrót do domu, po zajęciach, wydają dziecko rodzicom bądź osobom wskazanym na piśmie przez rodziców,
- zapewniają stały nadzór nad dziećmi w czasie ich pobytu w świetlicy,
- dbają o właściwe warunki bhp. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zgłaszają ten fakt dyrektorowi szkoły,
- dbają o właściwe zabezpieczenie odzieży dzieci przed kradzieżą oraz o porządek i ład w świetlicy,
- są zobowiązani do doskonalenia i aktualizowania swojej wiedzy merytorycznej,
- są zobowiązani, podobnie jak inni nauczyciele, do wypełniania różnych zadań statutowych szkoły oraz respektowania wszystkich regulaminów i zarządzeń,

XXIV. POMIESZCZENIA SZKOŁY
§ 30

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia zgodnie z art.67 ust.1 ustawy o systemie oświaty, a ponadto:
- gabinet pedagoga, - gabinet pielęgniarki szkolnej,
- szatnie, - sklepiki szkolne,
- krytą pływalnię.


XXV. REALIZACJA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWACZYCH I OPIEKUŃCZYCH SZKOŁY
§ 31

1. Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły odpowiada dyrektor i rada pedagogiczna.
2. W celu realizacji swych zadań dydaktycznych rada pedagogiczna powołuje Zespoły Przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.
3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
4. Cele i zadania zespołów obejmują:
a) wybór programów nauczania dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich do zatwierdzenia radzie pedagogicznej jako szkolnego zestawu programów nauczania.
b) wybór podręczników i przedstawienie ich do zatwierdzenia radzie pedagogicznej jako szkolnego zestawu podręczników.
c) uzgadnianie sposobu realizacji wybranego programu nauczania,
d) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
e) opracowanie metod badania wyników nauczania,
f) analiza i wnioski wyników sprawdzianów mające na celu polepszenie efektów nauczania,
g) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.
5. W celu realizacji zadań wychowawczych rada pedagogiczna powołuje Zespół Nauczycieli Wychowawców składający się z wybranych wychowawców wszystkich oddziałów.
6. Do zadań Zespołu Wychowawców należy:
a) opracowanie projektu Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego,
b) monitorowanie realizacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego,
c) analizowanie i przedstawianie radzie pedagogicznej wniosków z analizy efektów pracy wychowawczej szkoły.
7. Dyrektor szkoły może utworzyć także Zespół Wychowawczy:
a) w skład zespołu wchodzą :
- wicedyrektor ds. wychowawczych jako przewodniczący,
- pedagog szkolny,
- psycholog szkolny,
- nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
- nauczyciel kształcenia blokowego.
b) do zadań zespołu należy przede wszystkim :
- analiza problemów z zakresu wychowania i opieki na terenie szkoły,
- przygotowywanie planowych działań szkoły na podstawie dokonywanych analiz,
- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki wychowawczej,
- udzielanie pomocy pedagogicznej rodzicom uczniów oraz uczniom szkoły,
- wnioskowanie do organów szkoły o udzielenie pomocy uczniom w związku z ich trudną sytuacją,
- udzielanie wskazówek i porad dzieciom i rodzicom, które potrzebują pomocy w rozwiązywaniu problemów rówieśniczych i rodzinnych,
- organizacja spotkań z rodzicami uczniów, którzy stwarzają problemy wychowawcze na terenie szkoły w celu podjęcia działań mających na celu ich rozwiązanie.

XXVI. UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 32

1. Zasady zapisów dzieci do szkoły :
a) do klasy zerowej i pierwszej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły,
b) w przypadku wolnych miejsc przyjmowani są również uczniowie spoza obwodu na podstawie pisemnej prośby rodziców,
c) w przypadku ograniczonej ilości miejsc dla dzieci spoza rejonu szkoły o przyjęciu decydują następujące kryteria :
- zamieszkanie na terenie miasta Świdnica,
- uczęszczanie do szkoły starszego rodzeństwa,
- zapewnienie opieki dziecku przez innych członków rodziny niż rodzice, którzy zamieszkują w obwodzie szkoły,
- dzieci wymagające szczególnej opieki,
- dzieci wychowywane w rodzinach niepełnych, zastępczych lub w rodzinach, których rodzice bądź jeden z rodziców jest zatrudniony w okolicach szkoły,
d) do szkoły, w przypadku wolnych miejsc, mogą być również zapisane dzieci spoza terenu miasta Świdnica,
e) uczeń do szkoły może być przyjęty na podstawie świadectwa promocji do danej klasy lub odpisu arkusza ocen,
f) uczniowie mogą być przyjmowani do szkoły także w ciągu roku szkolnego, nie później jednak niż do połowy II semestru roku szkolnego,
2. Obowiązek szkolny :
a) do szkoły, w celu realizacji obowiązku szkolnego, zapisywane są dzieci, które do rozpoczęcia danego roku szkolnego ukończyły sześć lat, z zastrzeżeniem, że do 2012 roku przyjmowane są również dzieci, które w/w okresie ukończyły siedem lat,
b) do oddziałów przedszkolnych, w celu realizacji rocznego przygotowania do obowiązku szkolnego, przyjmowane są dzieci, które do rozpoczęcia danego roku szkolnego ukończyły pięć lat, z zastrzeżeniem, że do 2012 roku przyjmowane są również dzieci, które w/w okresie ukończyły sześć lat,
c) decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
d) w stosunku do rodziców dziecka nie realizującego obowiązku szkolnego, szkoła podejmuje działania określone w art. 20 ustawy o systemie oświaty,
3. Absolwentem szkoły zostaje uczeń, który ukończył klasę VI i przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności.

XXVII. PRAWA UCZNIA
§ 33

1. Uczniowie mają prawa wynikające w szczególności z Konwencji Praw Dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu.
2. Uczniowie szkoły mają prawo do rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez udział we właściwie zorganizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
3. Szkoła zapewnia przede wszystkim realizację postanowień zawartych w Konwencji Praw Dziecka, w szczególności uznając prawo dziecka do harmonijnego rozwoju swojej osobowości w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia.
4. Szkoła przygotowuje również dziecko do życia w społeczeństwie w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności.
5. Realizacji praw uczniów służą :
a) indywidualna praca z uczniem na lekcjach,
b) różnicowanie zadań domowych,
c) działalność szkolnych i pozaszkolnych kół zainteresowań,
d) wycieczki, szkolne i pozaszkolne imprezy oświatowe,
e) działalność organizacji młodzieżowych,
6. Uczeń przede wszystkim ma prawo :
a) do twórczych poszukiwań intelektualnych, wyrażania wątpliwości, własnych sądów prowadzenia dyskusji nt. treści zawartych w podręcznikach i przekazywanych przez nauczyciela,
b) w czasie zajęć lub po ich zakończeniu zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach innych zajęciach lub występujących w zadaniach domowych,
c) do pomocy w nauce ze strony nauczycieli i innych uczniów, jeśli zaległości powstały z przyczyn od niego nie zależnych,
d) do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania go przez wszystkich nauczycieli i innych pracowników szkoły,
e) do poznawania historii szkoły, miasta, regionu, kraju oraz tradycje narodowe,
f) dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w semestrze. W przypadku 1 godziny przedmiotu - jednego przygotowania. Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji (nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiadanych prac klasowych ),
g) do poprawy oceny z odpowiedzi i sprawdzianów i innych form kontroli wiedzy na zasadach zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,
h) do zwolnienia z zajęć lub z ich części w przypadku udziału w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i zawodach sportowych,
i) do reprezentowania szkoły na zewnątrz w czasie obchodów świąt państwowych, kościelnych, regionalnych i środowiskowych,
j) do jawności ocen i ich motywacji. Ocena może być wpisana do zeszytu lub dzienniczka ucznia na jego życzenie,
k) do pomocy ze strony szkolnej służby zdrowia w przypadkach uzasadnionych,
l) do uzyskiwania pomocy finansowej lub materialnej ze strony szkoły i innych organów w miarę posiadanych przez nie środków finansowych,
m) do wypoczynku na przerwach, w czasie ferii i przerw świątecznych,
n) do uzyskania pomocy w przypadkach uzasadnionych od nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły,
o) do zachowania w stosunku do jego osoby tajemnicy i nie udzielanie informacji na jego temat osobom nieupoważnionym,
p) do pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów przez Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia,
q) do wyboru, w głosowaniu tajnym: opiekunów Samorządu Szkolnego oraz Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia wybieranych spośród nauczycieli uczących w szkole,
r) do odwołania się od konsekwencji powstałej w wyniku jej udzielenia.

XXVIII. OBOWIĄZKI UCZNIA
§ 34

1. Uczeń ma obowiązek przede wszystkim :
a) rzetelnie, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
b) punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne.
c) szanować symbole narodowe, kontynuować tradycje oraz dbać o czystość mowy ojczystej,
d) usprawiedliwiać nieobecności w szkole w ciągu tygodnia. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest pisemne zwolnienie rodziców lub prawnych opiekunów lub zwolnienie lekarskie,
e) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i negatywnych zachowań mogących być przyczyną naruszenia godności słabszych,
f) dbać o dobro szklone, szanować majątek szkolny oraz otoczenie szkoły,
g) okazywać szacunek dorosłym, swoim koleżankom i kolegom, a także godnie zachowywać się poza szkołą,
h) sumiennie wykonywać przyjęte i przydzielone zadania (dyżury klasowe lub szkolne itp.),
i) nie używać w czasie zajęć telefonów komórkowych,
j) dbać o schludność ubioru oraz jego czystość. Ubiór szkolny powinien być stosowny i estetyczny. Ważne wydarzenia szkolne, lokalne i państwowe podkreślać uroczystym strojem,
k) dbać o swoje przedmioty wartościowe, nie pozostawiając ich bez opieki, a na zajęciach z wychowania fizycznego przekazywać dyżurnemu wyznaczonemu przez nauczyciela na przechowanie,
l) natychmiastowo informować nauczycieli, wychowawców, kierownictwo szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia,
m) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich koleżanek i kolegów,
n) dbać o powierzoną szafkę szkolną i utrzymywać w niej porządek, przechowując w niej przedmioty związane z realizacją obowiązku szkolnego,
o) ucznia kończącego szkołę obowiązuje rozliczenie się ze szkołą, a szczególnie z biblioteką szkolną, w tym zakresie obowiązuje karta obiegowa.

XXIX. NAGRODY
§ 35

1. W Szkole obowiązuje system wyróżnień i nagród dla uczniów.
2. Nagrodę może otrzymać uczeń, zespół klasowy oraz grupa uczniów.
3. Nagroda może być przyznana za wyniki w nauce i zachowanie, pracę społeczną, wybitne osiągnięcia w konkursach oraz zawodach sportowych.
4. Nagroda może być przyznana w następującej formie :
a) pochwała wychowawcy klasy udzielona indywidualnie lub na forum klasy,
b) pochwała samorządu klasy lub samorządu uczniowskiego udzielona indywidualnie, na forum klasy bądź na forum szkoły,
c) pochwała dyrektora szkoły, rady pedagogicznej udzielona indywidualnie, na forum klasy lub na forum szkoły,
d) pochwały mogą mieć formę pisemną,
4. Ponadto uczniowie mogą otrzymać :
a) Świadectwo z wyróżnieniem - otrzymują uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen przedmiotów co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.
b) Nagrody książkowe - otrzymują uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów bez oceny dopuszczającej i dostatecznej i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
c) Wszyscy uczniowie klas III po ukończeniu I etapu kształcenia otrzymują książki.
d) List pochwalny (gratulacyjny) - otrzymują uczniowie i rodzice uczniów klas VI uzyskujących przez trzy kolejne lata kształcenia średnią roczną z obowiązkowych przedmiotów co najmniej 5,0 bez oceny dopuszczającej i dostatecznej oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Uczniowie spełniający powyższe warunki wpisani zostają do Złotej Księgi Uczniów.
5. Każdy wychowawca może przyznać do 3 nagród książkowych za zaangażowanie społeczne dla uczniów ze wzorowym zachowaniem, pod warunkiem, że uczeń ten nie został nagrodzony zgodnie z punktami a i b, ust. 4. Nagrody są przyznawane uczniom po motywacji wychowawcy i zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną.
6. Opiekunowie organizacji i kół zainteresowań działających na terenie szkoły mogą przyznać nagrody książkowe za aktywną pracę ucznia. Zatwierdzone przez radę pedagogiczną nagrody wręczane są na zakończenie roku szkolnego.
7. Nagroda dla ucznia wyróżniającego - dla ucznia klasy VI, który osiągnął średnią ocen z przedmiotów powyżej 5,0 i wzorowe zachowanie, odznaczył się aktywną postawą na terenie szkoły oraz wysoką kulturą osobistą Rada Rodziców ustanowiła nagrodę finansową. Nagrodę przyznaje Rada Pedagogiczna po rozpatrzeniu wniosków wychowawców klas. Rada Pedagogiczna może przyznać więcej niż jedną nagrodę.
8. Uczniowie będący laureatami konkursów przedmiotowych, co najmniej szczebla wojewódzkiego, jak również zajmujący, co najmniej I miejsca w województwie w różnych formach współzawodnictwa zostają wpisani do Złotej Księgi Uczniów. Uczniowie wpisani do Złotej Księgi Uczniów, a nie wyróżnieni listem pochwalnym zgodnie z pkt. c, ust. 4 również otrzymują List pochwalny.
9. Nagrody sportowe – otrzymują uczniowie za reprezentowanie szkoły w zawodach szczebla, co najmniej :
- wojewódzkiego (dolnośląskiego),
- regionu wałbrzyskiego (miejsce medalowe I-III),
- za trzykrotny udział w zawodach regionalnych.
10. Nauczyciele wychowania fizycznego typują kandydatów o zachowaniu co najmniej dobrym do miana „Sportowca Roku" (w kat. dziewczyna i w kat. chłopiec). Wyboru dokonuje Rada Pedagogiczna. Uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Rada Pedagogiczna może przyznać więcej niż jedną nagrodę w poszczególnych kategoriach.
11. Nauczyciele wychowania fizycznego wnioskują do dyrektora szkoły o formach nagradzania uczniów reprezentujących szkołę w zawodach sportowych. Dyrektor podejmuje w tym zakresie decyzję.
12. Wręczanie nagród się podczas apeli szkolnych oraz uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego.

 

 

XXX. KARY
§ 36

1. W Szkole obowiązuje system kar dla uczniów.
2. Karę ponosi uczeń za :
a) naruszenie zasad współżycia społecznego opartego o wzajemny szacunek, bezpieczeństwo, tolerancję i poszanowanie godności osobistej, szczególnie za naruszanie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
b) używanie, namawianie i rozprowadzanie substancji mogących zagrozić zdrowiu i życiu ucznia oraz innych osób, zwłaszcza palenie papierosów, alkoholu pod każdą postacią, narkotyków, dopalaczy itp.
c) niszczenie mienia szkolnego,
d) nieprzestrzeganie zarządzeń osób, organizacji lub instytucji upoważnionych do ich wydawania,
e) naruszenie przepisów i zarządzeń pozaszkolnych udokumentowanych faktami lub odpowiednimi orzeczeniami, a szczególnie za naruszenie prawa,
f) niegodne zachowanie ucznia szkoły poza jej terenem,
3. Karę uczeń ponosi w następującej formie :
a) ustnego upomnienia lub nagany udzielonej przez wychowawcę - indywidualnie lub wobec klasy,
b) ustnego upomnienia, nagany lub ostrzeżenia udzielonego przez dyrektora szkoły, indywidualnie lub na apelu szkolnym,
c) listu skierowanego do rodziców przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły,
d) zawieszenia przez dyrektora szkoły lub samorządu uczniowskiego w pełnieniu funkcji społecznej,
e) wykluczenia z reprezentowania szkoły na zewnątrz. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor szkoły,
f) wykluczenia z imprez organizowanych na terenie szkoły. Decyzję w tym zakresie podejmuje wychowawca klasy po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,
g) nagany udzielonej w obecności rodzica lub prawnego opiekuna przez zespół wychowawczy,
h) przeniesienia do równoległej klasy. Przeniesienia ucznia do równoległej klasy dokonuje dyrektor szkoły na wniosek zespołu wychowawczego i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
i) skreślenia z listy uczniów szkoły – wnioskowanie do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
4. Udzielenie kary przez dyrektora wymaga poinformowania rodziców i wpisania kary do arkusza ocen ucznia.
5. Udzielona kara musi być uwzględniona przy ustalaniu oceny z zachowania.
6. W przypadkach szczególnie naruszających postanowienia Statutu i po wyczerpaniu konsekwencji w nim zawartych, w przypadku gdy uczeń nie rokuje zmiany zachowania, rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o przeniesienie ucznia do innej szkoły. Przeniesienie odbywa się za zgodą Kuratora Oświaty, który z urzędu wyznacza szkołę.
7. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.
8. Za świadome dokonanie zniszczenia mienia należącego do szkoły bądź też stanowiącego własność indywidualną uczeń ponosi pełną odpowiedzialność. Koszty finansowe usunięcia szkody ponoszą jego rodzice bądź opiekunowie prawni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.
9. Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły kieruje do kuratora oświaty dyrektor na postawie uchwały Rady Pedagogicznej. Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia i skreślenie go z listy uczniów może być poważne naruszenie zasad i norm zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności:
a) picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę,
b) posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych,
c) stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego,
d) stosowanie agresji i przemocy w stosunku do uczniów lub nauczycieli.

XXXI. TRYB ODWOŁANIA OD KARY
§ 37

1. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się w terminie 7 dni od decyzji o karze, poprzez Samorząd Uczniowski, do rady pedagogicznej.
2. Odwołanie od konsekwencji ustalonej uczniowi może również złożyć wychowawca.
3. Dyrektor szkoły zapoznaje z odwołaniem zespół wychowawczy w ciągu 7 dni od daty otrzymania odwołania.
4. Zespół wychowawczy rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję. Postanowienie zespołu wychowawczego jest ostateczne. Na podstawie postanowienia zespołu dyrektor wystawia decyzję pisemną.

5. Konsekwencja może być zawieszona uczniowi po uzyskaniu pisemnego poręczenia od :
a) samorządu uczniowskiego szkoły,
b) zespołu klasowego,
c) nauczyciela szkoły,
6. Uczeń, który stara się o uzyskanie poręczenia powinien złożyć pisemną prośbę o udzielenie poręczenia na ręce :
a) opiekuna samorządu uczniowskiego – jeżeli chodzi o poręczenie samorządu uczniowskiego. Opiekun samorządu zwołuje zebranie samorządu, przedstawia prośbę i samorząd podejmuje decyzje. O decyzji opiekun informuje dyrektora szkoły,
b) wychowawcy klasy, jeżeli chodzi o poręczenie klasy. Wychowawca klasy rozpatruje prośbę wraz z całą klasą i wspólnie podejmują decyzję. O decyzji wychowawca informuje dyrektora szkoły,
c) wybranego nauczyciela, który podejmuje decyzję i informuje o niej dyrektora szkoły,

XXXII. SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA
§ 38

1. W szkole funkcjonuje Szkolny Rzecznik Praw Ucznia.
1. Rzecznikiem może być każdy nauczyciel oprócz dyrektora szkoły i wicedyrektorów.
2. Do zadań rzecznika należy w szczególności :
a) przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,
b) mediacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia w szkole,
c) gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących naruszania praw ucznia w szkole,
d) zwiększanie świadomości prawnej dzieci i rodziców oraz pracowników szkoły,
e) udzielanie porad dotyczących sposobu ochrony praw uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły,
f) organizowanie, w razie potrzeb, współpracy z psychologiem, pedagogiem, prawnikiem itp.
g) współdziałanie w opracowywaniu i prowadzeniu programów przeciwdziałających przemocy,
h) Przedstawiania dwa razy w roku dyrektorowi i radzie pedagogicznej raportu dotyczącego przestrzegania praw ucznia w szkole oraz formułowanie wniosków do dalszej pracy w celu likwidacji występujących naruszeń praw dziecka,
i) Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw dziecka.
3. Rzecznik podejmuje działania na wniosek ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) lub wychowawcy w przypadkach gdy :
a) nastąpiło naruszenie praw ucznia np. jego nietykalności, godności osobistej i bezpieczeństwa,
b) naruszanie praw ucznia powtarza się, pomimo wcześniejszych interwencji wychowawcy, rzecznika i nie przyniosły one właściwego skutku,
c) w przypadkach tych rzecznik powiadamia dyrektora szkoły.
4. Drobnymi przypadkami naruszenia praw ucznia zajmuje się wychowawca klasy.
5. Rzecznik nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców klas.
6. Rzecznik prowadzi działania według następującego trybu postępowania :
a) Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń :
- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
- podjęcie mediacji ze stronami wraz z wychowawcą klasy,
- skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
- w dalszym trybie przedstawia sprawę dyrektorowi szkoły,
b) Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel lub pracownik szkoły :
- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
- podjęcie mediacji ze stronami,
- zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
- wystąpienie do dyrektora szkoły o podjecie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.
c) ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje dyrektor szkoły
bądź zespół wychowawczy.
7. Obowiązkiem rzecznika jest informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
8. Zgromadzone przez rzecznika informacje i dokumenty dotyczące każdego zgłoszonego przypadku naruszenia praw ucznia w szkole są poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
9. Rzecznika wybierają w demokratycznych i tajnych wyborach wszyscy uczniowie szkoły uczęszczający do klas IV – VI . Wybory przeprowadzają przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
10. Kadencja rzecznika trwa dwa lata.
11. Rzecznik może być wybierany wielokrotnie.
12. Rzecznik może być odwołany :
- na wniosek Samorządu Uczniowskiego,
- na wniosek samego rzecznika.
13. W przypadku, gdy funkcja rzecznika zostanie zwolniona przed upływem kadencji Samorząd Uczniowski przeprowadza ponowne wybory.

XXXIII. CEREMONIAŁ SZKOŁY
§ 39

1. Szkoła posiada własny ceremoniał obchodów świąt państwowych i szkolnych, należą do nich :
a) Rozpoczęcie Roku Szkolnego,
b) Pasowanie Uczniów Klas Pierwszych,
c) Dzień Edukacji Narodowej,
d) Rocznica Odzyskania Niepodległości,
e) Wigilia Szkolna,
f) Dzień Samorządności Uczniowskiej,
g) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
h) Dzień Patrona Szkoły,
i) Dzień Dziecka i Sportu,
j) Zakończenie Roku Szkolnego.
2. Uroczystości państwowe i szkolne prowadzone są przez wyznaczonych przedstawicieli samorządu uczniowskiego.
3. Rozpoczęcie uroczystości obwieszcza hejnał, w trakcie którego odbywa się wprowadzenie przez poczet sztandaru szkoły.
4. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły następuje odśpiewanie hymnu państwowego.
5. W dalszej części uroczystości następują oficjalne wystąpienia władz szkoły oraz zaproszonych gości.
6. Po zakończeniu części oficjalnej następuje odśpiewanie hymnu szkolnego oraz wyprowadzenie sztandaru, fakt ten obwieszczany jest hejnałem.
7. Po części oficjalnej może mieć miejsce część artystyczna uświetniająca uroczystość.
8. Z okazji świąt państwowych i szkolnych uczestników uroczystości obowiązuje strój świąteczny.
9. W uroczystościach państwowych i szkolnych biorą udział zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie szkoły.

XXXIV. SZTANDAR SZKOŁY
§ 40

1. Szkoła posiada własny sztandar.
2. Sztandar wyeksponowany jest w ogólnie dostępnym miejscu szkoły.
3. Za przechowanie sztandaru, jego wydanie i przyjęcie po uroczystościach odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
4. Sztandar bierze udział w następujących uroczystościach państwowych i szkolnych :
a) Rozpoczęciu Roku Szkolnego,
b) Pasowaniu Uczniów Klas Pierwszych,
c) Dniu Edukacji Narodowej,
d) Rocznicy Odzyskania Niepodległości,
e) Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
f) Dnia Patrona Szkoły,
g) Zakończenia roku szkolnego,
5. Sztandar może brać udział w uroczystościach organizowanych przez władze miejskie, powiatowe, kuratoryjne, innych szkół i organizacji społecznych.
6. Sztandar może wziąć również udział w uroczystościach pogrzebowych po uzyskaniu zaproszenia przez organizatorów pogrzebu i uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej szkoły.
7. Podczas uroczystości pogrzebowych u głowicy drzewca sztandaru upina się wstęgę kirową.
8. Sztandar może brać udział w innych uroczystościach nie wymienionych w niniejszym paragrafie po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej szkoły.
9. Sztandar szkoły występuje w trzyosobowym poczcie sztandarowym. W szkole funkcjonują dwa poczty – podstawowy i zastępczy. Wyboru pocztów sztandarowych dokonuje rada pedagogiczna na posiedzeniu rady klasyfikacyjnej kończącej dany rok szkolny.
10. Przekazanie sztandaru nowemu pocztowi odbywa się na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Szkoła używa okrągłej pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła posługuje się pieczątką o następującej treści:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. H. Sienkiewicza w Świdnicy
ul. Marcinkowskiego 4-6 tel / fax 74 852 – 23 – 66
58-105 Świdnica
NIP 884 – 10 – 60 – 714 Regon 001251023

3. Majątek szkoły stanowi własność Gminy Miasta Świdnica.
4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Szkoła Posiada własne logo.


Załączniki do statutu:
1. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
2. Regulamin Rady Pedagogicznej.
3. Regulamin Rady Rodziców.
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
5. Regulamin Wycieczek.

 

Statut Szkoły
zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej
i przyjęto do realizacji w dniu 17. 06. 2014 r.