• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

    WSTĘP DO DEKLARACJI

    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
    4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
    www.sp4swidnica.pl .

    DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

    NAZWA: Szkoła Podstawowa nr 4

                     im. Henryka Sienkiewicza

    WOJEWÓDZTWO: dolnośląskie

    POWIAT: świdnicki

    GMINA: Świdnica (gmina miejska)

    MIEJSCOWOŚĆ: Świdnica

    ULICA: Marcinkowskiego

    NUMER: 4 – 6

    KOD POCZTOWY: 58 – 105

    TELEFON: 74 8522366

    TELEFAKS: 74 8522366

    ADRES E – MAIL: sekretariat@sp4swidnica.pl

    STRONA WWW: http://www.sp4swidnica.pl

    ADRES PODMIOTOWEJ STRONY BIP: http://bip.swidnica.nv.pl/sp4

    DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

    Data publikacji strony internetowej: 2010-07-05

    Data istotnej aktualizacji: 2017-09-01

    STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

                Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
    o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
    z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    -

    -zamieszczone informacje w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

    -zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

    -zdjęcia i grafiki nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, mają charakter promocyjny
    i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

    -filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

    UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

    -możliwość powiększania liter na stronie

    -osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

    -linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie

    SKRÓTY KLAWISZOWE

    Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

    DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

                Deklarację zaktualizowano dnia 2021-03-30.

                Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy.

     

    INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

                W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie: 74 8522366 lub drogą elektroniczną sekretariat@spswidnica.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA

    Każdy ma prawo:

    -zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

    -zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

    -wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

    Żądanie musi zawierać:

    -dane kontaktowe osoby zgłaszającej

    -wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie

    -wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia
    w formie alternatywnej informacji, która jest niedostępna.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie poinformowany, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Powinno to nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku niedotrzymania terminów lub odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

    DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

    1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy mieści się w jednym budynku, do którego z prawej strony przylega obiekt sportowy wraz z basenem, a z lewej strony budynek "Bartek". Szkoła położona jest przy ul. Marcinkowskiego 4-6 i uczą się w nim uczniowie kl. I - VIII.

    2. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest przy ul. Marcinkowskiego. Do wejścia można przejść z parkingu znajdującego się przed szkołą, jednak w całym budynku są ograniczenia dla osób
    z niepełnosprawnością ruchową, w postaci schodów. Wejście do budynku szkoły - parter, trzeba pokonać 15 stopni. Wejście główne jest dostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze dwa wejścia od strony boiska szkolnego - również ogólnodostępne, czynne jednak w określonych godzinach i tylko sezonowo, które w razie konieczności mogą być użyte jako wyjścia ewakuacyjne. Aby dostać się nimi do szkoły należy pokonać 10 stopni. Do szkoły można się dostać przez szatnię - 8 stopni oraz po jednym od strony obiektu sportowego - 10 stopni (wyjście boczne z obiektu sportowego - 5 stopni) i budynku "Bartek" (dołączony do bryły głównej szkoły, po lewej stronie) - 4 stopnie. W razie konieczności mogą być użyte jako wyjścia ewakuacyjne.

    3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

    4. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Na jego początku, pośrodku i na końcu znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind. Na końcach korytarzy znajdują się toalety, w tym jedna na parterze dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

    5. Przed szkołą znajduje się parking dla samochodów osobowych. Z parkingu prowadzi wejście do szkoły.

    6. Z lewej strony budynku znajduje się boczne wejście do szkoły - na stołówkę, wykorzystywane przez zewnętrzną firmę gotującą obiady. Jest ono czynne w czasie pracy stołówki. Wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (prowadzą do niego schody-5 stopni).

    7. Budynek szkoły jest budowlą czterokondygnacyjną bez udogodnień ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Żadne schody nie mają podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

    8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

     

    9. Do szkoły można wejść z psem asystującym.