• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

    WSTĘP DO DEKLARACJI

    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
    4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp4swidnica.pl .

    DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

    NAZWA: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza

    WOJEWÓDZTWO: dolnośląskie

    POWIAT: świdnicki

    GMINA: Świdnica (gmina miejska)

    MIEJSCOWOŚĆ: Świdnica

    ULICA: Marcinkowskiego

    NUMER: 4 – 6

    KOD POCZTOWY: 58 – 105

    TELEFON: 74 8522366

    TELEFAKS: 74 8522366

    ADRES E – MAIL: sekretariat@sp4swidnica.pl

    STRONA WWW: http://www.sp4swidnica.pl

    ADRES PODMIOTOWEJ STRONY BIP: http://bip.swidnica.nv.pl/sp4

    DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

    Data publikacji strony internetowej: 2010-07-05

    Data istotnej aktualizacji: 2017-09-01

    STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
    o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
    z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    -zdjęcia i grafiki nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, mają charakter promocyjny
    i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

    -zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

    UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

    -możliwość powiększania liter na stronie

    -osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

    -linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie

    SKRÓTY KLAWISZOWE

    Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

    DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

    Deklarację sporządzono dnia 2020-03-13.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie: 74 8522366 lub drogą elektroniczną sekretariat@spswidnica.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA

    Każdy ma prawo:

    -zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

    -zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

    -wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

    Żądanie musi zawierać:

    -dane kontaktowe osoby zgłaszającej

    -wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie

    -wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia
    w formie alternatywnej informacji, która jest niedostępna.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie poinformowany, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Powinno to nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku niedotrzymania terminów lub odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

    DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

    1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Marcinkowskiego, prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze trzy wejścia boczne: przez szatnię, od strony basenu i wejście „Bartek”– dostępne w określonych godzinach oraz jedno od podwórka szkolnego – dostępne sezonowo. Do wejść tych również prowadzą schody. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Szkoła nie posiada podjazdów dla niepełnosprawnych.

    2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

    3. W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku, pośrodku i na końcu znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.

    4. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych (na parterze).

    5. Do szkoły można wejść z psem asystującym.

    6. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.