• ****

    • ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

     Odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko może być orzeczone w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

     Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.

     W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z art. 14 ust. 1a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), obowiązek szkolny może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

     W celu odroczenia obowiązku szkolnego rodzice (opiekunowie prawni dziecka) zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

     1. wniosek o odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego – do pobrania w kancelarii szkolnej lub ze strony internetowej szkoły. (►ODROCZENIE_OBOWIAZKU_SZKOLNEGO.docx)
     2. opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

                                                                                               

                                                                                               Dyrektor szkoły